top of page

SEASON 2012-13

Back: Rouven Woszidlo, Koji Watanabe, Tim Daulat, Hide Yoshioka, Taizou Iino, Wataru Ito, Christoph Apke

Front: Yu Kawamura, Kato Motoshi, Remy Asfeha, Vince Bonhomme, Yo Fujii, Tatsuru Yabe, Shige Yamazaki

bottom of page